اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۲۸۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۳۰۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۳۶۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۹۷۰۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۲۲۹۴۵۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی - پاساژ سلامت - طبقه اول - پلاک 201

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان سعدی جنوبی - پاساژ سلامت - طبقه اول - پلاک 201

  • :
  • ۳۳۹۹۲۸۳۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۹۳۰۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۹۳۶۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۹۷۰۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 کیوان پارسا
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۹۲۸۳۱
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۹۷۰۷۸
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۵۲۲۹۴۵۱

آدرس